Çevre Kirliliği Sigortaları


Bu sigorta ile; sigortalıya toprağın , yer altı sularının, sular ve denizlerin, havanın birinde veya birkaçında , hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme tehlikesi nedeni ile çevre mevzuatı hükümleri gereği yöneltilen ve ödemekle mükellef olacağı tazminat taleplerini poliçe şartları nezdinde teminat altına alır.

Söz konusu poliçe zorunlu sigorta ile birlikte aynı sorumluluğu teminat altına almış ise zorunlu sigorta teminat limitlerini aşan kısım için hüküm ifade edecektir.