Kar Kaybı & İş Durması Sigortaları


Bu sigorta ile sigortalının yangın poliçesi ile teminat altına alınmış taşınır ve taşınmaz değerlerde meydana gelen hasar ve kayıplar sonucu ticari faaliyetinin kısmen ve/veya tamamen durması /aksaması sonucu oluşan kar kayıpları sigortalı ile sigortacı arsında mutabık kalınan şartlar, tazminat süresi ve bedele ile genel şartlar nezdinde teminat altına alınır. aksi kararlaştırılmadıkça poliçeye konu sigorta bedeli brüt kardır. kar kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda, tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kar kaybı olarak anlaşılır.