Yangın Anonman Sigortaları


Bu sigorta ile sigortalının yapı tarzı tam kargir işletme binasında bulunan ve stok miktarı sürekli değişiklik gösteren ticari emteası yangın, yıldırım , infilak, ve ek teminatları(Deprem ,Grev-Lokavt.Kargaşalık.Halk Hareketleri.Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Dahili Su, Sel ve Su Baskını, Fırtına, Yer Kayması, Kar Ağırlığı, Kara-Hava-Deniz Taşıtları Çarpması, Duman, Hırsızlık teminatları genel şartları nezdinde teminat altına alınır.Tanzim edilen poliçede azami stok miktarı ile tespit edilen sigorta bedeli üzerinden hesaplanan senelik pirimin %40’ı asgari depo primi olarak peşin olarak tahakkuk ettirilir.Poliçe başlangıcından ,itibaren 3’er aylık dönemler sonunda yapılacak bildirimler ile bulunacak vasati tutarlar üzerinden gün esası ile prim tahsiline devam edilir. Bu tahsil yapılırken peşin alınan asgari depo priminin bu bedele isabet eden kısmı gün esası ile mahsup edilir. Tahakkuk ettirilen asgari depo priminden herhangi bir iade yapılamaz.