Marina Operatörü Teminatları


Bu teminat, üçüncü şahısların mallarına ve teknelere sunulacak tüm hizmetler ve tamir, bakım, parça değişimi, depolama, demirleme, çekme, havuzlama, yakıt tedariki gibi işlemlerle ilgili marinanın sahip olduğu yasal sorumluluklar çerçevesindeki hasar ödemelerini kapsamaktadır.

Marina Sorumluluk P&I: Sigortalı veya çalışanları tarafından bu poliçenin teminatı altındaki operasyonlarla bağlantılı olarak işletilen veya bu poliçenin teminatı altında olan tesislerden kopup ayrılabilecek olan teminat kapsamındaki gezinti tekneleri ile ilgili olarak bu poliçenin kapsam alanı şu şekildedir (limitler uyarınca):

STANDART TEMİNATLAR

  • Müşterek avarya ve sovtaj
  • Nakliyeci veya alıcı tarafından ayarlanan taşıma sırasında veya öncesinde hatalı ekipmana bağlı kargo mesuliyetleri
  • Deniz savaş riskleri, grevler, ayaklanmalar ve terör riskleri sebebiyle meydana gelecek hasarlar dahil olmak üzere ekipmana gelcek tüm hasarlar
  • Karada taşıma sırasında meydana gelebilecek, P&I da dahil tüm 3.şahıs mesuliyet hakları
  • P&I sigortası teminatında olmayan, bir otorite tarafından verilecek, sigortalı ekipmana el koyma gibi cezalar
  • Herhangi bir insanın yaşamını kaybetmesi veya sakatlanması
  • Sabit veya hareketli obje veya mülkün hasarlanması veya ilgili masrafları
  • Kanunlar tarafından zorunlu olunduğu takdirde sigortalı teknenin enkaz kaldırma masraf ve harcamaları
  • Sigortalının sorumluluğunda olan veya sorumluluğunda olduğu iddia edilen konularla ilgili sigortalıya karşı açılan davaların araştırma ve/veya savunma masraf ve harcamaları

Bedeni Hasarlar Marina Operatörleri Sorumluluk Teminatı

Bu poliçe, doğrudan sigortalının operasyonlarından kaynaklanan bedeni hasarlar sebebiyle sigortalının hukuken tazminat olarak ödemekle yükümlü tutulduğu miktarları kapsamaktadır.

Ceza ve Harçlar teminatı

Bu poliçe, alt limitleri uyarınca, sigortalının operasyonlarından kaynaklanan hasarlar sebebiyle sigortalının ödemek zorunda olduğu ceza ve harçları kapsamaktadır.

Kirlilik Sorumluluk

Bu poliçe, poliçe şartları ve alt limitleri doğrultusunda, kirlilik veya kontaminasyon sebebiyle üçüncü şahıslara karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Terörizm Sorumluluk

Terörizm sorumluluk poliçesi, terörist aktiviteler sonucu meydana gelen tüm üçüncü şahıs ve tekne hasar/kayıp/zararlarını kapsamaktadır.

Grev, Ayaklanma ve Halk Hareketleri

Bu poliçe, poliçe şartları ve alt limitleri doğrultusunda, grev, ayaklanma ve halk hareketleri sonucu meydana gelen tüm üçüncü şahıs ve tekne hasar/kayıp/zararlarını kapsamaktadır.

Çapraz Sorumluluk

“Sigortalı” kısmını oluşturan birden çok taraf olması halinde, taraflardan her biri, işbu poliçe kapsamında, ayrı ve bağımsız birimler olarak addedilecektir ve “sigortalı” kelimesi her bir sigortalı için sanki o sigortalı adına ayrı bir poliçe düzenlenmişçesine aynı anlamda ve şekilde kullanılacaktır. Şirket bu poliçeyle, bu poliçe kapsamında tazminat talebinde bulunulmasını gerektirecek herhangi bir kazadan kaynaklı ilgili taraflara karşı sahip olabileceği veya edinebileceği tüm rücu hak ve hareketlerinden feragat etmektedir.